Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2019 11:20

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 68.649,00€ (εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 60.751,33€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Κωδικός ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC004581647 2019-03-07)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΔ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.