Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 13:25

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance (BlueCoast)»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, Πακέτο Εργασίας WP1: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός, Παραδοτέο 1.2.2./WP1: Project Management and Coordination, Deliverable 1.2.2. Project Management, Decision Structure / Quality Assurance (Project coordination meetings between the partners), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020), προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης του προαναφερόμενου έργου. (ΑΔΑΜ: 19PROC004471456 2019-02-18)