Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 13:35

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VB Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΠ60160009, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερόμενου έργου. (ΑΔΑΜ: 19PROC004442099 2019-02-11)