Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 11:05

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Ηλείας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-03 (Φ.Ε.Κ. 76/τ.Α) και 4024/2011(Φ.Ε.Κ. 226 Α/27-10-2011), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας.