Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 15:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων στο 3ο χλμ της Ε.Ο. Αρχαίων Κλεωνών-Σπαθοβουνίου στη θέση «ΚΑΚΟΡΕΜΑ» της Τ.Κ. Αρχαίων Κλεωνών του Δήμου Νεμέας Νομού Κορινθίας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση αυτής. (ΑΔΑΜ: 18PROC003969523 2018-11-07)

Η πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το παράρτημα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

είναι διαθέσιμο για λήψη, ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση.