Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 11:00

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.), (αριθ. Διακήρυξης 14/2018) (ΑΔΑΜ: 18PROC003902911  2018-10-26)

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ           Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΤΕΥΔ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.