Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 15:46

Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το τμήμα 10 για την προμήθεια μελανιών

Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το Τμήμα 10 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 10.434,37€ (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ & τριάντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 8.414,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18PROC003856581 2018-10-17)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΔ - ΤΜΗΜΑ 10
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ 10

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.