Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 15:32

Διευκρινήσεις για την αριθ. 12/2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Διευκρινήσεις για την αριθ. 12/2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.

Οι διευκρινήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες πατώντας εδώ