Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 11:32

Διακήρυξη Διαγωνισμού "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018"

Tο Δασαρχείο Αγρινίου διακηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018» Προϋπολογισμού 12.750,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

(ΑΔΑΜ: 18PROC003828548 2018-10-12)

Η Περίληψη της ως άνω Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΑΙΥΟΡ1Φ-2ΤΙ)

Το κείμενο της Διακήρυξης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση στην επιλογή "Συννημένα αρχεία"