Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 11:19

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών διαγωνισμού «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ Δ.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 216932/05-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΕΑΨΟΡ1Φ-7Υ8) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου η αποσφράγιση των προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ Δ.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» (αρ. Διακήρυξης 4/2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003664187, α/α ΕΣΗΔΗΣ 76377), η οποία σύμφωνα με τη Διακήρυξη είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 08/10/2018 και ώρα 12:00 μ.μ., λόγω μη δυνατότητας ύπαρξης απαρτίας των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, μετατίθεται για την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 11:50 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ