Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 10:44

Πρόταση τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου για εγγραφή στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών (Μη.Μ.Ε.Δ) και oρισμός διμελούς επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων

Α. Πρόταση τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για εγγραφή στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ).
Β. Ορισμός διμελούς επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη μελών επιτροπών διαγωνισμών έτους 2018 της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ