Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018 15:23

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΠ60160009, συνολικού προϋπολογισμού 41.070,00€ (σαράντα ενός χιλιάδων εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 33.120,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.)». (Κωδικός ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003682512 2018-09-13)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΔ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.