Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 11:31

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 124.950,00 € (εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ) συμπ/νου Φ.Π.Α. ή 100.766,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.)». (ΑΔΑΜ: 18PROC003664107).

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα τεύχη δημοπράτησης

  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)
  • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
  • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (επεξεργάσιμη μορφή)
  • ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

και λοιπά αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.

 

Διευκρίνιση επί όρου της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου

Διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 4ο «Σύμβαση εργολαβίας – εγγύηση καλής εκτέλεσης» της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που περιλαμβάνεται στα Τεχνικά Τεύχη του διαγωνισμού εκ παραδρομής έχει αναγραφεί ότι «Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016» και διορθώνεται στο ορθό «Απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης του έργου.

Για τη σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου πατήστε εδώ