Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 14:38

Διευκρινήσεις για την επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών

Διευκρινήσεις για την αριθ. 8/2018 επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.