Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 11:39

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες Συντήρησης Οδικού Δασικού Δικτύου Δημοσίων Δασών Περιοχής Δασαρχείου Κυνουρίας»

Το Δασαρχείο Κυνουρίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Συντήρησης Οδικού Δασικού Δικτύου Δημοσίων Δασών Περιοχής Δασαρχείου Κυνουρίας», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 183663/3-9-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Αρκαδίας και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Κυνουρίας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 179820/27-8-2018 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 9.000 € μαζί με ΦΠΑ. (κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003634461 2018-09-03)

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη εδώ.