Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 11:38

Σύγκληση επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στο πλαίσιο της με αριθ.πρωτ. 180245/27-08-2018 (Αρ.4/2018) Επαναληπτικής Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., σας γνωρίζουμε ότι η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης θα συγκληθεί την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09.00 στη Διεύθυνση Οικονομικού της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. (ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, 2 όροφος) αντί της ορισθείσας στην διακήρυξη 11/09/2018.

Ο Πρόεδρος

Αλεξανδρόπουλος Χρύσανθος