Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 09:58

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αναδασώσεων Μακρυσίου» του Δασαρχείου Τρίπολης

Το Δασαρχείο Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αναδασώσεων Μακρυσίου», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 177530/23-8-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Αρκαδίας (ΑΔΑ:6ΟΨΠΟΡ1Φ-ΚΡΗ) και τη σχετική μελέτη της Δ/νσης Δασών Αρκαδίας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 134459/15-6-2017 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 21.500,00 € με ΦΠΑ. (κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003626935 2018-08-31)