Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 09:43

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αναδασώσεων Αρχαίας Σκυρίτιδας» του Δασαρχείου Τρίπολης

Το Δασαρχείο Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αναδασώσεων Αρχαίας Σκυρίτιδας», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 177533/23-8-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Αρκαδίας (ΑΔΑ :ΩΕΣΩΟΡ1Φ-ΒΤΦ) και τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 78996/4610/30-6-2015 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. καθώς και την 172641/27-7-2017 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. έγκριση επικαιροποίησης τιμολογίου και αναπροσαρμογής της συγκεκριμένης μελέτης για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 29.500,00 € με ΦΠΑ. (κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003626994 2018-08-31)