Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 13:08

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 59.677,42€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003480252 2018-07-25)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.