Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 12:11

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: "Λειτουργία του δασικού φυτωρίου Πλατάνου Καλυβίων, έτους 2018"

Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύµφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4412/16 µε το σύστηµα µειοδοσίας στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών για την ανάθεση του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΈΤΟΥΣ 2018», προϋπολογισμού 20.000,00 EΥΡΩ (με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.).

(Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003306968 2018-06-22)