Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 14:45

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικών δρόμων περιφέρειας Δήμου Ήλιδας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003199775 2018-06-04)