Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 12:18

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007561488 2020-10-30)

Η πλήρης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ