Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020 13:34

Διακήρυξη Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις της Π.Ε. Κεφαλονιάς»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔ ΠΔΕ&Ι) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα» του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» (CPV 45111100-9), με προϋπολογισμό πενήντα έξη χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (56.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007413284 2020-10-02) είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η πλήρης διακήρυξη, τα Τεχνικά Τεύχη, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), καθώς και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι διαθέσιμα ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.