Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 14:30

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για τη δράση «Πιλοτικές παραλίες-μικρής κλίμακας παρεμβάσεις» στα πλαίσια του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» (Bluecoast)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.) στο πλαίσιο του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) με κωδικό MIS 5030943 και Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2018ΕΠ52260003, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την υλοποίηση της δράσης/παραδοτέου 5.2.2 «Πιλοτικές παραλίες - μικρής κλίμακας παρεμβάσεις» (BLUECOAST pilot Beaches (small investments)).

Η πλήρης πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ