Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 09:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Β΄ τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2020»

Το Δασαρχείο Αγρινίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Β΄ τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2020», προϋπολογισμού 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτων 15% & ΦΠΑ 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007098430 2020-07-28).

Η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η πλήρης διακήρυξη του διαγωνισμού, ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση