ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διευκρινίζεται ότι  στον πίνακα του άρθρου 2 του παραρτήματος  Β΄ της εν θέματι διακήρυξης, και ειδικότερα στο Α/Α 191 γίνεται διόρθωση σφάλματος από το λανθασμένο «191 LEXMARK MONO LASER MS820DN LASER B/W A4 3» στο Ορθό «191 LEXMARK MONO LASER MS821DN LASER B/W A4 3» .          
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) στο πλαίσιο του έργου«Climate-SmartCoastalPracticesforBluegovernance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregIPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (InterregIPACBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) με κωδικό MIS5030943 και Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2018ΕΠ52260003, προβαίνει…
Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022» μετά από κήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων μειοδοτικού διαγωνισμού (α/α συστήματος 94319) ως άγονου. Η προσφυγή είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ε.Φ.999.03 & 999.02 της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 22.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και ποσοτική προσφορά για το σύνολο της προμήθειας μόνο βάσει…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 35.100,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 28.306,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007646004 2020-11-13)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.,συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007562000 2020-10-30)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007561488 2020-10-30)
Σελίδα 1 από 29