Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 10:05

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες εκλογέων και οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα, θα ψηφίσουν στην Πάτρα, στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών- Αθηνών αρ. 28, στον 4ο όροφο του ανωτέρω καταστήματος στον χώρο υποδοχής αυτού. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες εκλογέων και  οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα, θα ψηφίσουν στον 3ο όροφο του ανωτέρω καταστήματος στον χώρο υποδοχής αυτού.

 

Οι λοιποί υπάλληλοι και εργαζόμενοι οι οποίοι υπηρετούν σε Διευθύνσεις εκτός της έδρας ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας, όπως έχει ορισθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 156818/11.9.2018 απόφαση του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μπορούν όμως να ψηφίσουν αυτοπροσώπως στην έδρα, ως ανωτέρω ορίζεται, εάν το επιθυμούν.

 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αγρινίου θα ψηφίσουν στην έδρα του Δασαρχείου σε ημερομηνία καθοριζομένη από την ad hoc Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα προηγείται 5 τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία ψηφοφορίας που έχει καθορισθεί για την κεντρική υπηρεσία.

 

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών να λάβουν ενυπογράφως γνώση της παρούσας με ευθύνη των Προϊσταμένων τους.

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστης υπηρεσίας.