Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018 09:00

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

 Έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/τ. Β΄/19.9.1988) υπουργικής απόφασης, ανακοινώνουμε ότι την 30η Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή, στην Πάτρα, στην Διεύθυνση Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), στο επί της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών αρ. 28 κτήριο, στον 3ο όροφο, στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης, θα διενεργηθεί κλήρωση για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα αντίστοιχα υπηρεσιακά συμβούλια της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. .

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται από τους εγγεγραμμένους στον οριστικό πίνακα εκλογέων για κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο, τα οποία υπηρετούν στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου για το οποίο γίνεται η εκλογή.

Η κλήρωση είναι δημόσια, θα διεξαχθεί από την Αν.  Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης ή τον νόμιμο αναπληρωτή της ενώπιον δύο τουλάχιστον Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων και, αν αυτοί απουσιάζουν, ενώπιον δύο υπαλλήλων, καθώς και με παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδυασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.