ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017)
Εγκύκλιος του τμήματος προσωπικού προς υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1256/1982 στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από όσους υπαλλήλους εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω νόµου
Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2019 στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ για τη διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, έργων και μελετών αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.
Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2019 στην Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για τη διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, της εκτέλεσης αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας (CPV: 45111100-9). Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, το Πληροφοριακό Σύστημα που εξυπηρετεί τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Δ/νση - Τμήματα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης) καθώς και τις υπηρεσίες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση - Τμήματα Αστικής Κατάστασης), δεν θα είναι…
Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου.