Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 13:57

Ανακοίνωση της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σχετικά με την αναστολή υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού

Σύμφωνα με την από 25.02.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (42 Α΄) και το με Α.Π. 12540/2020 από 11 Μαρτίου 2020 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), αναστέλλεται η υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, από Πέμπτη 12/03/2020 έως και Παρασκευή 10/04/2020.

Με ειδική ρύθμιση του Υπουργείου θα προβλεφθεί η παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και μόνιμης διαμονής, των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων και για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα είναι εφικτή η ανανέωσή τους.

Το έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι διαθέσιμο για λήψη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.