Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 14:08

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017)

Η πλήρης πρόσκληση είναι αναρτημένη εδώ

Τα έγγραφα της σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος και της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα για λήψη ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση