ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Διεύθυνση:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ, Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 158 ΠΑΤΡΑ 26442

Τηλέφωνο:  2610-490333, 2610-490334

Τηλεομοιοτυπία:  Fax: 2610-490359