26 Σεπ

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου έχει διακηρύξει ανοικτές διαδικασίες για την επιλογή αντίστοιχων αναδόχων εκτέλεσης εργασιών των έργων:

  • «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 250.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), αρ. Διακήρυξης: 1/2018, αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 76094, CPV: 45111100-9, NUTS EL632.
  • «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΙΔΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» προϋπολογισμού 290.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), αρ. Διακήρυξης: 2/2018, αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 76375, CPV: 45111100-9, NUTS EL631
  • «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» προϋπολογισμού 124.950,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), αρ. Διακήρυξης: 3/2018, αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 76376, CPV: 45111100-9, NUTS EL652
  • «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ Δ.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 168.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), αρ. Διακήρυξης: 4/2018, αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 76377, CPV: 45111100-9, NUTS EL623

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 2018 Φορέα 994-10, Ειδικός Φορέας 072 Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 5182.

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ (https://mimed.ggde.gr/), για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για τα ανωτέρω έργα, την Παρασκευή 28/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί από τη διμελή επιτροπή της περ. 1 της παρ. 5.4 του  άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 207390/26-09-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ