14 Σεπ

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2018»

Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών για τη «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2018» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 186783/7-9-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Αρκαδίας και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Βυτίνας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 179384/27-08-2018 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 18.500,00 € μαζί με ΦΠΑ.(κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003685055 2018-09-14)