07 Αυγ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός (1) ισοπεδωτή γαιών και ενός (1) προωθητήρα γαιών για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασαρχείου Κυπαρισσίας έτους 2018».

Το Δασαρχείο Κυπαρισσίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) για τη μίσθωση ενός (1) ισοπεδωτή γαιών (GRADER), ιπποδύναμης 100 HP και άνω και ενός (1) προωθητήρα γαιών, ιπποδύναμης 120 HP και άνω για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασαρχείου Κυπαρισσίας έτους 2018». (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003538271)