27 Ιουλ

Διευκρινήσεις για την αριθ. 6/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας)

Διευκρινήσεις για την αριθ. 6/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργατών-εργατριών για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών στην Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.:

 

Διευκρινίζουμε ότι στα συνοπτικά στοιχεία της διακήρυξης στη σελίδα 7 η καταληκτική ημερομηνία αναφέρει εκ παραδρομής Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. αντί του ορθού Δευτέρα 06 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. που αναφέρεται στις υπόλοιπες σελίδες της Διακήρυξης.

Στα Συννημένα αρχεία είναι διαθέσιμο το σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από το γραφείο του κ Συντονιστή.