ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

08 Ιουν 2018
Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 58.255,97€ (πενήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ & ενενήντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 51.553,94€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΜΗΔΗΣ: 18PROC003229077 2018-06-08)
07 Ιουν 2018
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου – Κήρυξη αυτού ως άγονου και έγκριση επανάληψής του. Η απόφαση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
04 Ιουν 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003199775 2018-06-04)
30 Μαϊ 2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ-ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΦΟΛΟΗΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003178657 2018-05-30)
25 Μαϊ 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 & ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ